dr Marcin Pawlak
PARTNER

Pracownik naukowy na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Specjalizuje się analizie ryzyka i symulacyjnych metodach wyceny (temat rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie dwukrotnej symulacji Monte Carlo w wycenie opcji realnych”). W ramach prowadzonej działalności naukowej zajmował się realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym”, „Standardy wyceny przedsiębiorstw”, „Dyskonto z tytułu braku płynności rynkowej w wycenie przedsiębiorstw”, „Metodologia wyceny opcji realnych wykorzystująca dwukrotną symulację Monte Carlo”. Wiceprezes Fundacji Naukowej Instytut Zarządzanie Finansami.

Autor i współautor kilkunastu opinii sądowych i projektów konsultingowych z zakresu: wyceny przedsiębiorstw, analizy strategicznej i finansowej oraz oceny efektywności inwestycji. Powoływany na biegłego sądowego w sprawach dotyczących m.in. wycen znacjonalizowanego po II WŚ mienia i aktualizacji wartości szkody do cen aktualnych.

Uczestniczył w opracowaniu Strategii Miasta Szczecina 2025 i Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz planów restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ekspert Komisji Europejskiej oceniający wnioski w ramach programu Horizon 2020 (EIC Accelerator „Green Deal”).