Wsparcie w sporach gospodarczych

(Economic litigation support)

Wspieramy kancelarie prawne
w zakresie argumentacji ekonomiczno-finansowej

opinie na zlecenie sądów, prokuratur
i organów administracji skarbowej

opinie prywatne

ekspertyzy na potrzeby wewnętrzne

oceny metodyczne
i merytoryczne opinii ekonomicznych

sprawy działowe

podział majątku w sprawach rozwodowych

podział majątku w sprawach spadkowych

podział majątku spółek

spory między wspólnikami

przymusowy wykup akcji/udziałów

przymusowy odkup akcji/udziałów

łamanie praw akcjonariuszy mniejszościowych

spory wewnątrzkorporacyjne

działanie na szkodę spółki

ocena racjonalności ekonomicznej decyzji kadry menedżerskiej

spory ekonomiczne z pracownikami

upadłości

ocena przesłanek niewypłacalności

plany restrukturyzacji

wycena dla celów pre-pack

wycena dla celów upadłościowych

odszkodowania

odszkodowania nacjonalizacyjne

odszkodowania za naruszenie wizerunku

wycena szkód

wycena utraconych korzyści

pozostałe

analiza przyczynowości ekonomicznej

spory z organami administracji skarbowej